4.1.55

Q-A ศ่อฮาบะฮฺ-อะฮฺลุลบัยตฺไม่ถูกกัน?

มีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่า เศาะฮาบะฮฺกับอะฮฺลุลุบัยตฺไม่ถูกกัน เราจำเป็นต้องเลือกกลุ่มหนึ่งจากสองกลุ่มนี้ เราจะตอบ(ชี้แจง)อย่างไร (เคาะวาริจญฺ,ความขัดแย้งในยุคท่านอุษมานและท่านอะลี, อามุลญะมาอะฮฺ, อับดุลลอฮฺ อิบนุสะบะอฺ)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม