22.12.51

ไม่มีการบังคับให้นับถือศาสนาอิสลามแล้วทำไมต้องมีการญิฮาด

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม