2.1.54

การละมาดสุนัตรอบทุกทิศทุกทางของกะบะห์ที่มัสยิดหะรอมมีซุนนะห์ให้กระทำหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม