15.3.52

เรื่องของมรดก / หลักการทั่วไปในการนำฟัตวาไปใช้, การพิพากษา, การตัดสินข้อพิพาท

สตรีสูงอายุสองคนไม่ได้แต่งงานอยู่กันตามลำพังไม่มีพี่น้องส่งเสียเลี้ยงดู เป็นป้าของผู้ถาม ท่านได้ยกที่ดินจำนวนหนึ่งให้แบ่งกันในหมู่พี่น้อง 8 คน โดยผู้ถามได้แจ้งความจำนงว่าให้พี่ๆผู้ชายจัดการแบ่ง โดยผู้ถามจะขอรับแบ่งเป็นสองคนสุดท้าย หลังจากแบ่งเรียบร้อยแล้วมีที่ดิน 3 ตารางวาเกินในที่ดินของผู้ถาม ซึ่งไม่มีพี่น้องคนใดคัดค้าน ตอนนี้ผู้ถามได้ขายที่นั้นไปแล้ว พี่น้องก็มาบอกว่าที่นี้(ส่วนของผู้ถามทั้งหมด)เป็นมรดก ขายแล้วต้องแบ่งเป็นมรดก ถ้าไม่แบ่งก็บาป อยากเรียนถามว่า ถ้าผู้ถามไม่ได้แบ่งรายได้จากการขายที่ดินตามความต้องการของพี่น้อง ผู้ถามจะมีความผิดหรือไม่ (หลักการทั่วไปในการนำฟัตวาไปใช้, การพิพากษา, การตัดสินข้อพิพาท)ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม